The International Arab Journal of Information Technology (IAJIT)

Jin-long Zhu1, Wenhui Li2, Huiying Li2, Qiong Wu2, and Liang Zhang2 1Department of Computer Science and Technology, ChangChun Normal University, China 2Department of Computer Science and Technology, Jilin University, China